Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Khoa Kinh Tế và Quản Lý

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Xem thêm giới thiệu khoa

6 LÝ DO ĐỂ BẠN HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế và quản lý nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUẢN LÝ CÔNG

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong khu vực công, có khả năng hoạch định và quyết định các chính sách kinh tế - xã hội, khả năng phân tích, đánh giá và tham mưu cho các cấp quản lý về các chính sách phát triển, các dự án chi tiêu và đầu tư công, quản lý và khai thác các công trình công cộng.

Khoa Kinh tế và Quản lý

Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Hòa Bình mới được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ hội nghề nghiệp nào cho ngành Kinh tế và quản lý công?

Ở các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (từ Trung ương đến địa phương), chuyên viên kinh tế và quản lý công có thể thực hiện một số công việc chủ yếu như:

Giới thiệu Khoa Kinh Tế và Quản Lý

Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Hòa Bình mới được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.