Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 0471099669
Hotline: 0471099669

Khoa Kinh Tế và Quản Lý

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Xem thêm giới thiệu khoa

Cơ hội nghề nghiệp nào cho ngành Kinh tế và quản lý công?

Ở các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (từ Trung ương đến địa phương), chuyên viên kinh tế và quản lý công có thể thực hiện một số công việc chủ yếu như:

Giới thiệu Khoa Kinh Tế và Quản Lý

Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Hòa Bình mới được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.