Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

A. THÔNG TIN THÍ SINH :
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Giới tính
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
3. Nơi sinh (Xã, huyện, tỉnh):
4. Dân tộc :
5. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh
Mã huyện
6. Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó
Nhập vào đối tượng của bạn: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 Xem đối tượng ưu tiên
7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó
Nhập vào Khu vực của bạn: KV1; KV2-NT; KV2; KV3 Xem Khu vực ưu tiên
8. Năm tốt nghiệp THPT:
9. Giấy CMND số:
10. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)
Email
Điện thoại
Thời gian nhập học
Hủy Or